Organisatiestructuur RDA Commissie

  • De RDA-commissie is samengesteld uit deskundigen op het terrein van de bibliografische regelgeving en ontsluiting uit Nederlandse bibliotheken die de RDA ook gebruiken. Er zitten vertegenwoordigers in van de KB, UB’s, OB’s, SHB en WSWB. De KB heeft zorggedragen voor de samenstelling van de commissie in het voorjaar 2014. Het FOBID-bestuur heeft dat bekrachtigd en de leden benoemd.
  • Het minimum aantal leden bedraagt vijf. De Koninklijke Bibliotheek is altijd lid. De commissie kiest zelf een voorzitter. De KB zorgt voor secretariële ondersteuning.
  • De commissie vergadert 1 x per twee maanden. Indien nodig, bijvoorbeeld omdat er vragen van de RDA-helpdesk op antwoord wachten, kunnen er aanvullende vergaderingen worden ingepland.
  • De RDA-commissie rapporteert jaarlijks aan het FOBID-bestuur.
  • De eerste RDA-commissieleden zullen de benodigde procedures in overleg met de RDA-helpdesk op papier zetten.