Nederlandstalige vocabulaire voor Werken gerelateerd aan de Bijbel

Vastgesteld door de RDA-commissie op 14 juli 2020

Inhoud
Verantwoording
Losse boeken
– Boeken van het Oude Testament
– Apocriefe of Deuterocanonieke boeken
– Boeken van het Nieuwe Testament
Aggregaten
– Aggregaten van boeken van het Oude Testament
– Aggregaten van Apocriefe of Deuterocanonieke boeken
– Aggregaten van boeken van het Nieuwe Testament


Verantwoording
Het uitgangspunt voor de geprefereerde titel is de korte citeertitel in modern Nederlands, geoptimaliseerd voor sortering waar de citeertitel begint met een cijfer of een lidwoord. De lijst bevat alle titels uit de Regels voor de Titelbeschrijving van FOBID (RT/CAT) aangevuld met titels opgenomen in Books of the Bible van LC/PCC. Aanduidingen achter de titel die schuingedrukt en tussen vierkante haken geplaatst zijn, behoren niet tot de titel zelf. Aanduidingen tussen ronde haken behoren wel tot de geprefereerde titel.


Losse boeken
Boeken van het Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium [voorheen Deuterononium]
Jozua
Rechters [voorheen Richteren]
Ruth
Samuel, 1
Samuel, 2
Koningen, 1
Koningen, 2
Kronieken, 1
Kronieken, 2
Ezra [ook wel Ezra, 1 genaamd]
Nehemia [ook wel Ezra, 2 genaamd]
Ester
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Apocriefe of Deuterocanonieke boeken
Ezra, 3 [ook wel Esdras, 1]
Ezra, 4 [ook wel Esdras, 2]
Tobit
Judit
Ester (Grieks)
Makkabeeën, 1
Makkabeeën, 2
Wijsheid
Wijsheid van Jezus Sirach
Baruch
Brief van Jeremia
Gebed van Azarja en het lied van de drie jongemannen
Susanna
Bel en de draak
Gebed van Manasse

Boeken van het Nieuwe Testament
Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen
Romeinen
Korintiërs, 1
Korintiërs, 2
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
Tessalonicenzen, 1
Tessalonicenzen, 2
Timoteüs, 1
Timoteüs, 2
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
Petrus, 1
Petrus, 2
Johannes, 1
Johannes, 2
Johannes, 3
Judas
Openbaring

Aggregaten
Aggregaten van boeken van het Oude Testament
Kronieken: Kronieken, 1; Kronieken, 2
Vijf rollen: Hooglied; Ruth; Klaagliederen; Prediker; Ester
Vroege profeten: Jozua; Rechters; Samuel; Koningen
Late profeten: Jesaja; Jeremia; Ezechiël; Kleine profeten
Geschriften: Vijf rollen; Kronieken; Ezra; Nehemia; Job; Psalmen; Spreuken; Daniël
Heptateuch: Pentateuch; Jozua; Rechters
Hexateuch: Pentateuch; Jozua
Historische boeken: Vroege profeten; Ruth; Kronieken; Ezra; Nehemia; Ester
Koningen: Koningen, 1; Koningen, 2
Kleine profeten: Hosea; Joël; Amos; Obadja; Jona; Micha; Nahum; Habakuk; Sefanja;
Haggai; Zacharia; Maleachi

Grote profeten: Jesaja; Jeremia; Klaagliederen; Ezechiël; Daniël
Pentateuch: Genesis; Exodus; Leviticus; Numeri; Deuteronomium
Profeten: Grote profeten; Kleine profeten
Profeten (Neviim): Vroege profeten; Late profeten
Samuel: Samuel, 1; Samuel, 2
Poëtische boeken: Psalmen; Spreuken; Prediker; Hooglied; Klaagliederen


Aggregaten van Apocriefe of Deuterocanonieke boeken
Apocriefe boeken: Ezra (Grieks/Latijn); Tobit; Judit; Ester (Grieks); Makkabeeën;
Wijsheid; Wijsheid van Jezus Sirach; Baruch; Brief van Jeremia;
Toevoegingen aan Daniël; Gebed van Manasse

Ezra (Grieks/Latijn): Ezra,3; Ezra, 4
Makkabeeën: Makkabeeën, 1; Makkabeeën, 2
Toevoegingen aan Daniël: Gebed van Azarja en het lied van de drie jongemannen; Susanna; Bel
en de draak


Aggregaten van boeken van het Nieuwe Testament
Katholieke brieven: Jakobus; Petrus; Johannes; Judas
Korintiërs: Korintiërs, 1; Korintiërs, 2
Brieven [Alle brieven of een niet nader benoemde selectie]
Brieven van Johannes: Johannes, 1; Johannes, 2; Johannes, 3
Brieven van Paulus: Romeinen; Korintiërs; Galaten; Efeziërs; Filippenzen; Kolossenzen;
Tessalonicenzen; Timoteüs; Titus; Filemon

Gevangenschapsbrieven: Efeziërs; Filippenzen; Kolossenzen; Filemon
Evangeliën: Matteüs; Marcus; Lucas; Johannes
Synoptische evangeliën: Matteüs; Marcus; Lucas
Pastorale brieven: Timoteüs; Titus
Petrus: Petrus, 1; Petrus, 2
Tessalonicenzen: Tessalonicenzen, 1; Tessalonicenzen, 2
Timoteüs: Timoteüs, 1; Timoteüs, 2

De Nederlandse RDA Commissie opereert onder auspiciën van FOBID, Netherlands Library Forum